Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Zespół Szkół Technicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zst.tarnow.pl dostępnej również pod adresem zst-tarnow.pl.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona internetowe zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów tekstowych lub są skanami dokumentów.
 • Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących.
 • Brak tekstu alternatywnego na części zdjęć, grafik statycznych oraz filmów.

Z wyłączeniem:

 • Plików graficznych i plików opublikowanych przed wejściem ustawy.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy dyrektor@zst.tarnow.pl. Osobą kontaktową jest Jacek Różycki. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny – ul. Kwiatkowskiego 17

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kwiatkowskiego (wejście A) oraz od strony północnej (wejście B). Do obu wejść prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A. 
 3. W budynku nie ma windy. Wejście nie jest przystosowane dla osób na wózku.
 4. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek pracowni – ul. Kwiatkowskiego 24.

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od wschodniej strony.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.
 3. W budynku nie ma windy. Wejście nie jest przystosowane dla osób na wózku.
 4. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.