ZST

Praca w Grupie Azoty dla absolwentów ZST – PILNE !

 
InformacjeZainteresowani absolwenci ZST z lat ubiegłych proszeni są o pilne zgłoszenie chęci udziału
w rekrutacji szkolnej i dostarczenie wymaganych dokumentów (do p. D. Bartoń lub p. A. Wiśniowskiej):

  1. Podanie o przyjęcie do pracy,
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie ZST oraz kwalifikacje zawodowe ,
  3. Opinie wychowawcy klasy dotyczącą : a) frekwencji, b) zachowania, c) zaangażowania na terenie klasy, szkoły lub poza nią, d) sukcesów naukowych lub sportowych,
  4. Opinię nauczyciela przedmiotów zawodowych uczącego najdłużej w danej specjalności ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie zasad bhp na pracowniach, zaangażowania, szczególnych zdolności i udziału w konkursach olimpiadach przedmiotów zawodowych,
  5. Opinię doradcy zawodowego wystawioną po warsztatach (warsztaty odbędą się zaraz po feriach- termin wkrótce).