TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

OFERTA SPECJALNA!!!

Klasa patronacka GRUPY AZOTY S.A. i AKADEMII TARNOWSKIEJ

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

 

Przedmioty rozszerzone: chemia

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, chemia

Specjalizacja: monitoring parametrów procesów przemysłowych

Zawód technik technologii chemicznej należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

Cechami pożądanym u kandydatów na ten kierunek są: dobra sprawność fizyczna i psychofizyczna, cierpliwość, precyzja i koncentracja uwagi podczas wykonywaniu powierzonych zadań.

Kandydat, nie powinien mieć przeciwwskazań do pracy z substancjami chemicznymi i na wysokości.

Technik technologii chemicznej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

 • wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych,
 • użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
 • kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego,
 • przygotowania procesów technologicznych,
 • wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

 

Technik technologii chemicznej może pracować w działach przemysłu chemicznego:

 • przemysł petrochemiczny,
 • przemysł sodowy,
 • przemysł kwasu siarkowego,
 • przemysł nawozów sztucznych,
 • przemysł tworzyw sztucznych,
 • przemysł włókien sztucznych,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • przemysł kosmetyczny,
 • przemysł środków pomocniczych – środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin, itp.,
 • przemysł gumowy,
 • przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • przemysł farb i lakierów.

 

Kwalifikacje wyodrębniona w zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ:

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.
CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym.

DODATKOWO TYLKO W TECHNIKUM NR 1 W TARNOWIE!

 • Patronat Grupy Azoty S. A.
 • Patronat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego -Stowarzyszenie funduje
  COROCZNE STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW,

wyjazdy na konferencje, organizuje wycieczki przedmiotowe.

 • Dodatkowe zajęcia laboratoryjne z chemii stosowanej.
 • Zajęcia laboratoryjne z chemii prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę
  w szkolnych specjalistycznych pracowniach chemicznych.
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów m. in. z Grupy Azoty S. A.
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej, z którą Szkoła podpisała umowę patronacką nad klasami chemicznymi.
 • Dodatkowe zajęcia laboratoryjne zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
 • Praktyki zawodowe w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie i GAZ-SYSTEMIE
  w Pogórskiej Woli.