ZST

bibliografia egzamin ustny

InformacjePrzypominamy, że 9 kwietnia 2013 upływa ostateczny termin składania bibliografii do ustnego egzaminu z języka polskiego. Bibliografię składamy u swojego nauczyciela polonisty (abiturienci w sekretariacie) w 2 egzemplarzach, opisaną wg wzoru: temat prezentacji (w takim samym brzmieniu jak w deklaracji); pozycje bibliograficzne; wykaz potrzebnych środków (np. rzutnik, laptop, dvd); własnoręczny podpis. Niezłożenie bibliografii w terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu ustnego z j. polskiego.