REKRUTACJA

Listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 11 lipca do g.12.00.

 

Można je też  sprawdzić, logując się do systemu naboru na stronie www. malopolska.edu.com.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany nastąpi od 11 lipca od 12.00 do 15 lipca 2024r. do g.15.00

w postaci przedłożenia:

1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły,

2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie został złożony w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, 

3) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu(od lekarza medycyny pracy),

 

I dodatkowo:

4) 2 zdjęć do legitymacji, w tym 1 w  wersji elektronicznej,

5) kwestionariuszy – podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych i kandydata – załączone przy składaniu wcześniejszych dokumentów lub do pobrania w szkole w dniu 11.07.2024r.

 

Osoby, które nie pobrały skierowań na badania lekarskie mogą je odebrać 11 lipca 2024r.od 12.00