ZST

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji I-II 2018r.


Uczniowie i absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018r. ( kl. 3E – kwalifikacja E.07, wszystkie klasy 4 – kwalifikacje: E.20, E.24, E.14, A.25, A.56, A.60, M.44 ), proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do tego egzaminu w Sekretariacie Szkoły w terminie do 05 września 2017r.
 
Wzór deklaracji – do pobrania
 
Deklarację uczniowie i absolwenci wypełniają czytelnie, dokładnie i poprawnie. W przeciwnym wypadku taka deklaracja nie zostanie wprowadzona do systemu i dany uczeń/absolwent nie będzie mógł przystąpić do egzaminu…Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.