GAZ-SYSTEM S.A. – umowa patronacka

GAZ-SYSTEM S.A., obejmując patronatem klasy realizującymi kształcenie w zawodzie technik: elektryk, mechanik, analityk, technologii chemicznej (opcjonalnie również: technik elektronik, technik informatyk) w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie zobowiązuje się do:…
1. Przygotowywania i przeprowadzania przez pracowników Spółki zajęć edukacyjnych dla uczniów;

2. Proponowania treści nauczania, które umożliwią uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności absolwenta pożądanych przez GAZ-SYSTEM S.A.

3. Umożliwienia uczniom dostępu do nowoczesnej infrastruktury przesyłowej poprzez wybrane działania edukacyjne takie jak: – wycieczki zawodowe – obserwacje wykonywanych prac eksploatacyjnych – udział w badaniach/czynnościach realizowanych w laboratoriach GAZ-SYSTEMU

4. umożliwienie nauczycielom udziału w wybranych działaniach edukacyjnych takich jak wykłady, prelekcje lub warsztaty, seminaria i konferencje branżowe

5. Organizacji dla uczniów praktycznych zajęć specjalistycznych, w tym zajęć laboratoryjnych, dwutygodniowych lub miesięcznych praktyk zawodowych

6. Udzielania pomocy w doposażeniu pracowni zawodowych

7. W miarę możliwości, finansowego wsparcia organizacji wycieczek zawodowych uczniów, konkursów zawodowych, przekazywaniu książek i czasopism zawodowych

8. Przekazywania nagrody rzeczowej na zakończenie roku szkolnego dla uczniów uzyskujących najwyższą w klasie średnią ocen z przedmiotów zawodowych lub wykazujących się innymi szczególnymi osiągnięciami

9. Udzielania pomocy w uzyskiwaniu przez uczniów dodatkowych kompetencji przydatnych w zawodzie

10. Propozycji rocznych płatnych staży w Spółce dla dwóch – trzech najlepszych absolwentów wybranych kierunków 11. W miarę możliwości, pomocy merytorycznej przy realizacji projektów UE na zasadach partnerstwa

12. W miarę możliwości, wspierania finansowego Szkoły darowiznami przeznaczonymi na wspomaganie kształcenia zawodowego

Krzysztof Kołaciński
dyrektor ZST