Nabór na staż zagraniczny dla uczniów i job shadowing dla nauczycieli

Projekt „Praktyka u europejskiego pracodawcy

o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512

w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż zagraniczny dla uczniów i job shadowing dla nauczycieli.

Termin i miejsce stażu: 10.05.2017r. – 26.05.2017r. Braga, Portugalia

Termin i miejsce job shadowing: 01.05.2017r. – 06.05.2017r. Braga, Portugalia

Zasady rekrutacji:
Uczniowie i nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w projekcie, składają do 28 listopada 2016r. do godz. 14:00 w Sekretariacie ZST wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, uczniowie – wraz z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie.
Formularze zgłoszeniowe (również do pobrania tutaj: power-formularz-uczen oraz formularz-power-nauczyciel ) oraz Regulamin rekrutacji dostępne w Sekretariacie szkoły, oraz u  koordynatora projektu – p. Wioletty Krawiec.

 O wyborze uczestników stażu (uczniów) decydować będą następujące kryteria:

 • uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik elektronik,
 • wiek uczestników w momencie aplikowania: uczeń klasy drugiej,
 • średnia ocen z ostatniego roku szkolnego,
 • frekwencja za ostatni rok szkolny,
 • ocena z języka angielskiego z ostatniego roku szkolnego,
 • niepełnosprawność w rodzinie,
 • objęcie ucznia pieczą zastępczą,
 • samotne wychowywanie ucznia przez rodzica,
 • wielodzietność rodziny.

Rekrutację przeprowadzi komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, koordynator projektu,
nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia z języka angielskiego, wychowawca.

Spośród wszystkich kandydatów komisja kwalifikacyjna wybierze 10 elektryków i 10 elektroników (lista główna), oraz dodatkowo: 2 elektryków i 2 elektroników (lista rezerwowa).

O wyborze uczestników job shadowing  (nauczycieli) decydować będą następujące kryteria:

 • nauczyciel przedmiotów zawodowych lub nauczyciel języka obcego zawodowego,
 • nauczyciel pełnoetatowy ZST, w następnej kolejności nauczyciel dochodzący na godziny,
 • znajomość języka angielskiego,
 • niepełnosprawność w rodzinie,
 • sprawowanie opieki zastępczej,
 • samotne wychowywanie dziecka,
 • wielodzietność.

Rekrutację przeprowadzi komisja w składzie: Dyrektor Szkoły i koordynator projektu.
Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze 12 nauczycieli (lista główna) i dodatkowo 4 (lista rezerwowa), w najwyższym stopniu spełniających powyższe wymagania.
Listy zakwalifikowanych do projektu uczniów i nauczycieli (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń dnia  2 grudnia 2016r.
Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły, w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania i ma charakter ostateczny.

Dyrektor Szkoły: Krzysztof Kołaciński

Koordynator projektu: Wioletta Krawiec