NABÓR NA STAŻ ZAGRANICZNY "Praktyka u europejskiego pracodawcy"

Projekt „Praktyka u europejskiego pracodawcy”

realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego TECHNIKUM Nr 1 w Tarnowie „Praktyka u europejskiego pracodawcy” do realizacji i przyznaniem dofinansowania Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych TECHNIKUM Nr 1 w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji.

Zasady rekrutacji:

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie składają do 07 września 2016r. (środa) do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY. Formularze aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji dostępne są również w Sekretariacie szkoły i u koordynatora projektu – p. Wioletty Krawiec.

O wyborze uczestników stażu (uczniów) decydować będą następujące kryteria:

  • uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik,
  • wiek uczestników w momencie aplikowania: uczeń klasy drugiej,
  • średnia ocen z ostatniego roku szkolnego,
  • frekwencja za ostatni rok szkolny,
  • ocena z języka niemieckiego z ostatniego roku szkolnego,
  • niepełnosprawność w rodzinie,
  • objęcie ucznia pieczą zastępczą,
  • samotne wychowywanie ucznia przez rodzica,
  • wielodzietność rodziny.

Rekrutację przeprowadzi komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, koordynator projektu,
nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia z języka obcego, wychowawca.

Spośród wszystkich kandydatów komisja kwalifikacyjna wybierze 14 mechaników,
5 elektryków i 3 elektroników (lista główna), oraz dodatkowo: 1 elektryka, 1 elektronika
i 2 mechaników (lista rezerwowa).

Listy zakwalifikowanych do projektu uczniów (główna i rezerwowa) zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń dnia 8 września 2016r.

Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły, w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania i ma charakter ostateczny.

Dyrektor Szkoły: Krzysztof Kołaciński
Koordynator projektu: Wioletta Krawiec