Praktyki zawodowe u pracodawców

Uczniowie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych mogą odbywać praktyki zawodowe w wybranych zewnętrznych firmach i zakładach pracy (związanych z kształconym zawodem, pozwalających na realizację określonych podstawą programową zadań zawodowych) według poniższej procedury:

  1. Do końca lutego uczeń zgłasza chęć odbywania praktyki w firmie zewnętrznej w przyszłym roku szkolnym w formie wniosku podpisanego przez pełnoletniego ucznia lub prawnego opiekuna (w przypadku uczniów niepełnoletnich), zawierającego pełne informacje o firmie, osobie reprezentującej firmę, osobie pełniącej funkcję opiekuna praktyki w firmie oraz numerem kontaktowym do niej.
  2. Przed rozpoczęciem praktyki w terminie ustalonym przez kierownika szkolenia praktycznego na podstawie zgłoszeń przygotowywane są dokumenty, m.in. umowy pomiędzy ZST, a zakładem pracy
    w dwóch egzemplarzach. Uczeń lub prawni opiekunowie przed rozpoczęciem praktyki zanoszą do zakładu pracy podpisane przez dyrektora ZST umowy oraz oświadczenie dla opiekuna praktyki,
    a następnie zwracają podpisane przez pracodawcę dokumenty w ciągu dwóch tygodni.
  3. Podczas praktyki zawodowej w zakładzie pracy uczeń na bieżąco dokumentuje jej przebieg, wypełniając dzienniczek praktyki.
  4. Najpóźniej tydzień po zakończeniu praktyki uczeń przynosi do szkoły wypełniony dzienniczek praktyki oraz pozostałe dokumenty wypełnione, opieczętowane i podpisane odpowiednio przez pracodawcę i opiekuna. W przypadku klas kończących praktyki w czerwcu, ostateczny termin złożenia dzienniczków i dokumentacji musi nastąpić przed klasyfikacją końcową.

Osoba odpowiedzialna za praktyki: kierownik szkolenia praktycznego – Wioletta Krawiec

Do pobrania:

Wniosek o praktykę u wybranego pracodawcy