ZST

Projekt "Tarnowscy Technicy Mobilni w Europie”

leonardo

Projekt „Tarnowscy Technicy Mobilni w Europie” dofinansowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki…

W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół Technicznych TECHNIKUM Nr 1 w Tarnowie „Tarnowscy Technicy Mobilni w Europie” do dofinansowania w ramach projektu systemowego: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się…

i szkolących zawodowo” (współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych TECHNIKUM Nr 1 w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji.

 Dwutygodniowy staż zagraniczny odbędzie się w węgierskiej miejscowości Veszprém w terminie: 30.03.2014r. – 12.04.2014r.
 
Głównymi celami projektu są:
– pogłębianie wiedzy i dzielenie się nią, poszerzanie doświadczenia, wymienianie informacji oraz zdobywanie kompetencji zawodowych w dziedzinie elektroniki i elektrotechniki, rozwinięcie umiejętności komunikacji w języku obcym, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych branżowych, nawiązanie kontaktów z przedstawicielami pokrewnych branż i instytucji,
– ułatwianie rozwoju osobistego, nawiązywania kontaktów międzyludzkich i współpracy w grupie, skłanianie do działania i konstruktywnego rozwiązywania typowych problemów, zwiększanie poczucia własnej wartości, zachęcanie do uczenia się języków obcych, utrwalania i czynnego używania specjalistycznego słownictwa, odkrywania nowych kultur, obyczajów i zwiedzania różnych zakątków świata,
– przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika i technika elektryka, poszerzenie wiadomości i umiejętności zawodowych, zdobycie doświadczenia w nowym, zagranicznym środowisku i podniesienie kwalifikacji, zwiększenie szans na zatrudnienie,
– możliwość porównania rynku i metod pracy w obrębie zawodu,
– przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, zgodnie z „Perspektywą uczenia się przez całe życie”,
– wykształcenie postawy otwartości, gotowości do współpracy, umiejętności planowania kariery zawodowej, organizowania własnego warsztatu pracy,
– pogłębienie wiedzy o wspólnej historii Polski i Węgier, poznanie węgierskiej kultury i tradycji.
O uczestnictwo w projekcie mogą ubiegać się uczniowie obecnych klas drugich technikum kształcący się z zawodach: technik elektryk i technik elektronik, spełniający wymogi formalne i kryteria określone poniżej.
 
Zasady rekrutacji:
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie składają do 20 listopada 2013r. (środa) do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie (Formularz aplikacyjny dostępny w sekretariacie, oraz u  koordynatora projektu – pani Wioletty Krawiec).
 
 O wyborze uczestników projektu decydować będą następujące kryteria:
 
1) średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok szkolny,
2) stopień znajomości języków obcych umożliwiający płynną komunikację,
3) ocena z zachowania, poziom kultury osobistej,
4) łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
5) testy kompetencji: pisemne i ustne,
6) rozmowa diagnozująca wiedzę i umiejętności uczniów.
W dniach 19 – 20 marca 2014 r. komisja kwalifikacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, koordynator projektu, nauczyciele prowadzący zajęcia przygotowawcze, przeprowadzi indywidualne rozmowy diagnozujące wiedzę i umiejętności uczniów – terminy rozmów zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz gazetce ściennej/tablicy informacyjnej.
 
Spośród wszystkich kandydatów komisja kwalifikacyjna wybierze 12 osób i dodatkowo 2 uczniów (lista rezerwowa).
 
Lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu zostanie ustalona i ogłoszona przez komisję kwalifikacyjną w formie pisemnej: na stronie internetowej szkoły oraz gazetce ściennej/tablicy informacyjnej 21 marca 2014r.
Spotkanie z uczniami – uczestnikami praktyki zawodowej w Veszprém oraz ich rodzicami odbędzie się 26 marca 2014r. o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej (sala nr 115- I piętro).
 

Dyrektor Szkoły: Krzysztof Kołaciński

Koordynator projektu: Wioletta Krawiec