STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Do 30 listopada 2023 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.
Stypendium skierowane jest:
1) do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na
terenie Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

a) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023;
b) rodzic lub opiekun prawny;
c) pełnoletni uczeń;
2) uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:
a) rodzic lub opiekun prawny;
b) pełnoletni uczeń.
Wymagane dokumenty:

  • prawidłowo wypełniony wniosek;
  • kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2022/2023 (dołączone
    do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);
  • dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć
    grupowych/zespołowych (dot. przypadków, kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);
  • kserokopia świadectwa za rok szkolny 2022/2023 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

UWAGA: Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
– wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:
1) są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw
oświaty;
2) są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
3) są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie
egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra
właściwego do spraw oświaty;
4) są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych
na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;
5) są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki,
posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół
wyższych lub instytucji naukowych;
– wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:
1) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych
według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
2) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych
w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru
bądź pod ich patronatem;
3) są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2,
posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.
Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym
przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu
i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:
1) na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 80% tej kwoty;
2) na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 20% tej kwoty.
Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla finalisty stanowi 80% wysokości stypendium
wyliczonego dla laureata.
Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnej złotówki w dół i nie może przekroczyć kwoty:
1) 3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe;
2) 2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.
UWAGA: Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.
Stypendium będzie wypłacane w szkole, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, a w przypadku
uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu
Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek bankowy. Stypendyści otrzymają również pamiątkowe dyplomy.
Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa można uzyskać w Urzędzie Miasta
Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 106 (I piętro), tel. 14 68 82 427.

Pełny komunikat w pliku PDF