ZST

TARNOWSKIE PIĄTKI MATEMATYCZNE

Dnia 09.11.2012 uczniowie klasy III TM pod opieką p. D.Bartoń  uczestniczyli  w wykładzie organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Tarnowie w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych. Wykład „ Od liczb wymiernych do rzeczywistych i zespolonych” poprowadził prof. L. Drużkowski , który wykłada również na UJ w Krakowie.
Po przywitaniu prowadzącego wykład, uczniowie   otrzymali kartki z 2 zadaniami testowymi do rozwiązania…

Po skończonym wykładzie zaplanowano wręczenie 3 nagród osobom, które zostaną wylosowane z grona uczniów, którzy poprawnie rozwiążą te zadania.
Pierwszym zbiorem liczb jaki się pojawił to zbiór liczb naturalnych, w którym możemy wykonywać działania mnożenia i dodawania. Żeby można było liczby odejmować i dzielić pojawiły się liczby całkowite i wymierne. Liczba wymierna to liczba , która da się przedstawić za pomocą ułamka nieskracalnego dwóch liczb całkowitych, gdzie mianownik jest różny od zera. Matematyk grecki  Pitagoras (ok.520-ok.497p.n.e) przyczynił się do pojawienia się liczb niewymiernych za sprawą twierdzenia obecnie znanego jako  tw.Pitagorasa  dotyczącego trójkąta prostokątnego. Okazało się, że stosując to twierdzenie do kwadratu o boku 1 , otrzymano przekątną o długości. Liczby  niewymierne zapełniły „luki” jakie były na osi liczbowej po zaznaczeniu liczb wymiernych i w ten sposób otrzymano zbiór liczb rzeczywistych. W tym  zbiorze nie ma rozwiązania np. równanie typu  +1=0. Zatem wprowadzono nowy zbiór liczb zwanych zespolonych, w którym symbolem i oznacza się tzw. jednostkę urojoną spełniającą warunek:= -1.
Każdą liczbę zespoloną zapisujemy w postaci z=a+bi  gdzie a,b  są liczbami rzeczywistymi oraz „a” nazywamy częścią rzeczywistą ,natomiast „ b” częścią urojoną  liczby zespolonej   Zatem w tym zbiorze równanie  +1=0 ma dwa rozwiązania zespolone x=i oraz x=-i. Dzięki wprowadzeniu tych liczb każdy wielomian w współczynnikach rzeczywistych oraz zespolonych ma pierwiastki i da się rozłożyć na czynniki.
Po podziękowaniu za przeprowadzony wykład i wręczeniu dyplomu  za udział w propagowaniu wiedzy matematycznej prof. L.Drużkowskiemu zostały rozlosowane nagrody. Wśród 3 nagrodzonych uczniów znalazł się uczeń klasy IIITM  Marcin Stochliński,  który otrzymał nagrodę książkową  „SUDOKU”. Gratulujemy.