TECHNIK ANALITYK

Jedyny taki kierunek w Tarnowie!!!

 

KLASA PATRONACKA AKADEMII TARNOWSKIEJ
I POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

 TECHNIK ANALITYK

 

 Przedmioty rozszerzone: chemia

 Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, chemia

Specjalizacja: analityka biomedyczna i środowiskowa

Zawód technik analityk należy do branży chemicznej. Praca w tym zawodzie polega na wykonywaniu specjalistycznych analiz w celu określenia składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Badania wykonuje się za pomocą aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych
i biochemicznych. Zawodowe umiejętności technik analityk zdobywa w trakcie kształcenia praktycznego w szkolnych pracowniach chemicznych.

Cechami pożądanym u kandydatów na ten kierunek są: dobra sprawność fizyczna i psychofizyczna, cierpliwość, precyzja oraz koncentracja uwagi podczas wykonywania powierzonych zadań. Kandydat nie powinien mieć przeciwwskazań do pracy z substancjami chemicznymi.

Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

oraz praktykom laboratoryjnym absolwenci mogą rozwijać swoje zainteresowania

i zdobywać nowe kwalifikacje na wielu kierunkach studiów wyższych: chemii, medycynie, farmacji, ochronie środowiska, biotechnologii, kryminalistyce, technologii chemicznej, kosmetologii i innych.

 

Technik analityk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

 • dobieranie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
 • pobieranie i przygotowywanie próbek do badań w laboratorium analitycznym,
 • prowadzenie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
 • prowadzenie badań bioanalitycznych,
 • prowadzenie badań środowiskowych.

 

Technik analityk może pracować w laboratoriach:

 • przemysłowych- przy kontroli procesów technologicznych, analizie surowców
  i produktów,
 • pracujących na rzecz rolnictwa- np. oceniając jakość gleb, stopień skażenia produktów rolnych,
 • środowiskowych – związanych np. z analizą wód, gleb, atmosfery, monitoringu zanieczyszczeń ekosfery,
 • pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego – badanie jakości produktów spożywczych,
 • klinicznych-analizy ambulatoryjne, diagnostyczne,
 • naukowo- badawczych,
 • kryminalistycznych i toksykologicznych,
 • pracujących dla potrzeb archeologii i geologii.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie TECHNIK ANALITYK:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych