WOLNE MIEJSCA – rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami dla kandydatów:

> po szkole podstawowej w zawodzie:

– TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
– TECHNIK ELEKTRONIK
– TECHNIK ELEKTRYK
– TECHNIK ANALITYK
– TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

> po gimnazjum w zawodzie:

– TECHNIK ELEKTRONIK
– TECHNIK ELEKTRYK
– TECHNIK ANALITYK
– TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Do 16 lipca do godz.14.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły:

– wniosek podpisany przez kandydata i rodziców,

– kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,

– kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty.

– oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o:

1) wielodzietności rodziny kandydata;

2) niepełnosprawności kandydata;

3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;

6) samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie;

7) objęciu kandydata pieczą zastępczą.