ZST

XX Jubileuszowa Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”

W dniach od 11 do 13 maja 2016 r. odbyła się w Krynicy Zdroju XX Jubileuszowa Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”, której organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Na tę konferencję została zaproszona młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach, z klas drugich o profilu technik technologii chemicznej oraz technik analityk. Uczniowie ci są członkami Koła Młodych Chemików, nad którym patronat sprawuje SITPChem oddział w Tarnowie… Uczniowie wzięli udział w panelu wykładów odbywających się w drugim dniu konferencji. Ich tematyka dotyczyła głównie możliwości zagospodarowania odpadów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych. Prelegenci zaprezentowali również nowoczesne rozwiązania wdrażane na instalacjach technologicznych oraz zmiany w przepisach prawnych w branży technologicznej. Uczniom towarzyszyły nauczycielki chemii z ZST pani Justyna Skowron oraz Anna Puda Skowron, która jest również opiekunem Koła Chemików. Dyrektor szkoły Krzysztof Kołaciński podkreśla jak ważne są takie spotkania: Możliwość wzięcia udziału w tego typu wydarzeniach jest bardzo cenna dla młodzieży, ponieważ pozwala im na zapoznanie się od strony praktycznej z działalnością przemysłową. Pokazuje im nie tylko nowoczesne rozwiązania, wdrażane obecnie w produkcji substancji chemicznych, w tym nawozów i tworzyw sztucznych, ale też wskazuje na konieczność dbania o środowisko naturalne. Dla uczniów to też szansa na poznanie środowiska ludzi, z którymi kiedyś, być może w niedalekiej przyszłości, podejmą współpracę.

Grupa Azoty jako opiekun szkolnictwa zawodowego wspiera Zespół Szkół Technicznych na wielu płaszczyznach. Umowa o współpracy podpisana we wrześniu 2013 określiła ramy działalności w tym zakresie. Grupa Azoty poprzez Fundację im. Ignacego Mościckiego funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów ZST, dba o unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły i obejmuje wszechstronna opieką uczniów, myśląc o nich jako o przyszłych pracownikach firmy, co już jest
w praktyce realizowane, bo uczniowie rekomendowani przez szkołę pozytywnie przechodzą etapy rekrutacji i podejmują pracę w GA. Grupa Azoty objęła patronatem klasę o profilu technologia chemiczna. Wsparcie w tym zakresie przebiega w kilku obszarach oprócz doposażania pracowni chemicznych w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń laboratoryjnych realizowane są  wycieczki zawodoznawcze, by uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć instalacje, o których się uczą i poznać od strony praktycznej procesy technologiczne. Uczniowie klas trzecich odbywają praktyki na terenie zakładów GA. Technicy analitycy już od czterech lat pracują w czasie miesięcznych praktyk w CBA. Pracownicy z GA, którzy opiekują się uczniami w czasie zajęć praktycznych są bardzo zadowoleni z ich pracy, podkreślają ich zaangażowanie, chęć do pracy, oraz przygotowanie zawodowe. Praktyki
w rzeczywistych warunkach w jakich funkcjonuje zakład pracy to ogromna szansa dla młodych ludzi, by mogli się sprawdzić, potwierdzić swoje umiejętności, skonfrontować wyobrażenia i oczekiwania
z rzeczywistością. Najlepsi wracają do zakładów GA po ukończeniu szkoły jako stażyści, a potem wielu z nich podejmuje stałą pracę. Przygotowanie młodych do podjęcia zawodowych wyzwań wymaga nie tylko dobrej bazy dydaktycznej, ale również odpowiedniej kadry nauczycielskiej. Wsparcie w tym zakresie zapewnili również pracownicy GA. Kształcenie zawodowe w klasach technologii chemicznej prowadzą specjaliści związani z GA: pani Grażyna Smulska –Oczkowicz, Pan Marek Chyc oraz Wojciech Bator. Nie tylko uczniowie ale również rodzice doceniają możliwości i szanse związane
z faktem, że młodzi ludzie uczą się od najlepszych praktyków i mistrzów w zawodzie.

Kształcenie techników technologii chemicznej wspomagane jest również przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, z którą Zespół Szkół Technicznych podpisał
w 2015 roku umowę o współpracy. Uczniowie klasy drugiej mają zajęcia na terenie uczelni,
w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Praca w małych grupach ośmioosobowych, dostęp do specjalistycznego sprzętu, a przede wszystkim kontakt z wykładowcami akademickimi są nieocenione i z pewnością zaprocentują w przyszłości. Niektórzy absolwenci ZST wybiorą studia wyższe, karierę naukową, inni podejmą pracę w produkcji jako technicy średniego szczebla, wszyscy zdobędą w szkole solidne wykształcenie, nauczą się pracować w zespole, będą przygotowani do rzetelnej i sumiennej pracy, będą otwarci na nowe wyzwania zawodowe.

Zaangażowanie uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły, Zarządu Grupy Azoty przynosi wymierne korzyści i efekty. Zespół Szkół Technicznych wypracował sobie pozycję lidera w regionie wśród szkół zajmujących się kształceniem zawodowym, czego potwierdzeniem są wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół ( Srebrna tarcza 2014,2015,2016 i Szkoła Olimpijska 2015 w rankingu Perspektyw oceniających najlepsze technika).

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, które zaprosiło uczniów ZST na konferencję w Krynicy również podpisało umowę o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych. Najzdolniejsi uczniowie kształcący się na kierunkach chemicznych mogą liczyć na konkretne wsparcie od stowarzyszenia np. w formie stypendiów, nagród, pomoc merytoryczną w przygotowaniu do olimpiad i konkursów. Koło Młodych Chemików w Zespole Szkół Technicznych ma w swoich szeregach już ponad 60 członków, młodych, ambitnych, dla których chemia to fascynująca dziedzina nauki, z którą wiążą swoją przyszłość. Być może są wśród nich przyszli prelegenci, którzy na kolejnej jubileuszowej konferencji organizowanej przez SITPCHEM zostaną poproszeni o przedstawienie najnowszych trendów ekorozwoju w przemyśle chemicznym.