ZST

22 kwietnia Dzień Ziemi

„Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta, w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej przestrzeni, ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury.” Sekretarz Generalny ONZ U Thant, 21 marca 1971
Dnia 22-go kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, który ma uświadamiać ludziom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety i jak nasze działania od lat zaburzają jego równowagę. W bieżącym roku Szkolne Koło Ekologiczne uczciło ten dzień przygotowując okolicznościową wystawę plakatów poświęconych postawom ekologicznym w różnych sferach życia: od zakupów, przez podróże, do segregacji odpadów… Plakaty przygotowane przez uczennicę klasy 1A, Klaudię Nytko można obejrzeć na pierwszym piętrze głównego budynku, obok sali 122 (zdjęcia w załączniku). Dodatkowo uczniowie klas pierwszych w ramach lekcji biologii prowadzonych przez p. A. Respondek obejrzeli film edukacyjny dotyczący bioróżnorodności i jej zagrożeń, oraz wzięli udział w pogadance na ten temat. Mamy nadzieję, że podjęte przez SKE działania choć trochę  zwiększą świadomość ekologiczną uczniów.
Dla zainteresowanych, krótkie przypomnienie historii Dnia Ziemi. U podstaw tego święta stoją dwa wydarzenia: pierwsze, to publikacja w 1962 roku słynnej książki Rachel Carson pod tytułem „Milcząca Wiosna” (ang. Silent Spring). Autorka, która stała się symbolem aktywizmu ekologicznego, opisała w niej katastrofalny wpływ popularnie stosowanej przez rolników substancji owadobójczej o nazwie DDT na środowisko naturalne i pośrednio też na człowieka i jego zdrowie. Publikacja „Milczącej wiosny” zgalwanizowała opinię publiczną i sprawiła, że problemy ekologiczne trafiły do świadomości ogółu społeczeństwa. Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce 26 maja 1969 roku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wtedy to Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, U Thant, przedstawił raport p.t. „Problemy ludzkiego środowiska”, który po raz pierwszy w historii prezentował międzynarodowej opinii publicznej dane wskazujące na zniszczenie środowiska naturalnego naszej planety i jego pesymistyczne konsekwencje, wzywał wszystkie kraje do racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi i do wysiłków na rzecz ochrony ekosystemu. Był to początek ruchu ekologicznego na szeroką skalę.
I tak dochodzimy do organizacji pierwszego w historii Dnia Ziemi. Pomysłodawcą tego święta był amerykański senator, Gaylord Nelson – jeden z pierwszych polityków w Stanach Zjednoczonych, który dostrzegał konieczność wprowadzenia prawnych regulacji w celu zahamowania dramatycznie  postępującej degradacji środowiska naturalnego w Ameryce. Wydarzeniem, które było bezpośrednią przyczyną podjęcia przez niego działań, był  wyciek ropy naftowej z platformy wiertniczej 10 kilometrów od plaży w Santa Barbara w Kalifornii w styczniu 1969 roku. Wyciek ten, trzeci pod względem wielkości w historii, przelał czarę goryczy. Nalson , zainspirowany działaniami aktywnego w owym okresie antywojennego ruchu studenckiego, postanowił wykorzystać podobny mechanizm w celu wywarcia presji na system legislacyjny USA. I tak 22-go kwietnia 1970 roku 20 milionów Amerykanów w całym kraju wyszło na ulice demonstrując na rzecz zdrowego, zrównoważonego środowiska. W marszach wzięło udział wiele grup ekologicznych walczących do tej pory oddzielnie z problemami takimi właśnie jak wycieki ropy naftowej, zanieczyszczenia spowodowane aktywnością fabryk i elektrowni, wypuszczaniem nieoczyszczonych ścieków, tworzenie składowisk śmieci i toksycznych wysypisk , utrata dzikiej przyrody czy eksterminacja gatunków. Marsz uświadomił wszystkim działaczom ekologicznym, że łączy ich jeden, wspólny, nadrzędny cel – troska o środowisko naturalne. Przyniósł one też zamierzony skutek, w postaci regulacji prawnych wprowadzonych w latach 70 w Stanach Zjednoczonych, dotyczących kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i gruntów.
Stopniowo Dzień Ziemi rozpowszechnił się w innych krajach i tak w roku 1990 świętowało go już 200 milionów ludzi w 141 państwach na całym świecie. W roku 1992 ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton odznaczył senatora Nelsona Prezydenckim Medalem Wolności – najwyższym odznaczeniem przyznawanym cywilom w tym kraju.
Wszystkich, którym bliski jest dobrostan naszej planety zapraszamy do najbliższego numeru gazetki szkolnej, gdzie w kąciku ekologicznym przedstawione zostaną najnowsze fakty dotyczące bieżących zagrożeń ekologicznych.
Organizatorzy szkolnych akcji z okazji Dnia Ziemi: B. Kotaś i A. Respondek

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]