Pokaz i upowszechnianie efektów job shadowing

W grudniu odbyły się dwie lekcje instruktażowe dla klasy 2 A o specjalności Technik Analityk.
Na jedną z nich zaproszeni zostali również inni nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w tym zawodzie. Zajęcia miały na celu zaprezentowanie i upowszechnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozyskanych przez grupę nauczycieli uczestniczących w Portugalii w maju 2017r., w mobilności job shadowing projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uczniowie oraz zaproszeni nauczyciele mogli zapoznać się z różnorodnymi metodami i technikami analitycznymi wykorzystywanymi w Laboratorium Analiz Środowiskowych i Rolniczych firmy A2 Análises Químicas. Porównywali m. in. stosowane tam zasady dotyczące dostarczania do laboratorium próbek, ich przechowywania, mineralizacji oraz metod ważenia na wagach analitycznych z tymi stosowanymi w laboratorium szkolnym, bądź też metodami omawianymi na pozostałych zajęciach. Wykorzystywany do tego celu sprzęt i szkło laboratoryjne. Wysłuchali uwag odnoście sposobów wykonywania analizy objętościowej, w tym związanych z zasadami bezpieczeństwa w trakcie montażu zestawów do miareczkowania. Poznali zakres wykonywanych analiz, obejmujących badanie próbek gleby, liści i owoców pod kątem zawartości pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin oraz wody przeznaczonej do spożycia i nawadniania przez gospodarstwa rolne na terenie Portugalii. Pozwoli im to skonfrontować uzyskaną wiedzę z tą, która zostanie im przekazana w trakcie praktyk szkolnych, odbywanych przez nich w laboratoriach polskich zakładów przemysłowych.
Omówiono z uczniami również formę organizacji pracy odmienną od tej przyjętej w Polsce, w tym inne godziny pracy oraz dłużej trwające przerwy. Porównano zasady BHP obowiązujące w laboratorium szkolnym oraz w laboratorium portugalskiej firmy. Niektóre z tych zasad zostaną wdrożone na zajęciach laboratoryjnych z chemii analitycznej.

Fotorelacja

Prezentacja