ZST

Darmowe kursy dla uczniów ZST

Rozpoczynamy rekrutację na darmowe kursy w ramach projektu unijnego „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. Projekt będzie realizowany do 2020 roku. W ramach projektu mamy do zaproponowania aż 548 miejsc na różnego rodzaju aktywności zawodowe. Zapoznaj się z listą kursów i zapisz się jak najszybciej !.

 Kursy zawodowe 2017

W ramach projektu przewidziano uruchomienie już od kwietnia pierwsze 7 kursów, które w 70% przeznaczone  są dla uczniów klas 4. Natomiast reszta kursów skierowana jest do wszystkich uczniów…
Oferta wymienionych kursów jest skierowana głównie do uczniów klas 4, którzy w najbliższym czasie kończą szkołę. W przypadku braku zainteresowania, zgodnie z założeniami projektu 30% uczestników będą mogli stanowić uczniowie klas młodszych. Potwierdzeniem ukończenia danego kursu jest certyfikat wystawiony przez zewnętrzny uprawniony podmiot.
Projekt umożliwia również odbycie stażu w wymiarze 150 godz. u wybranego pracodawcy. Uczeń może liczyć na stypendium w wysokości 1500 zł, natomiast pracodawca na kwotę ok. 4000 zł, która obejmuje wynagrodzenie opiekuna, przygotowanie stanowiska pracy i pokrycie kosztów materiałów.
Przewidziano również uruchomienie od nowego roku szkolnego klas patronackich we współpracy z PWSZ w Tarnowie. W ramach realizacji zadań w projekcie uczelnia poprowadzi zajęcia w wybranych klasach: 1 klasa informatyków, 1 klasa elektroników. W każdej klasie będą trzy grupy. Na każdą grupę przewidziano 30 godzin zajęć na jeden semestr.
Od września uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z obszaru ICT, w szczególności obejmujących programowanie mikroprocesorów, edycji grafiki rastrowej, itp. Przewidziano również zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego branżowego .
Również od września planowane jest uruchomienie zajęć, dzięki którym uczniowie będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w kwalifikacjach: E.6, E.7, E.13, E.3, E.14, M.12 i M.13. Tylko odbycie takiego kursu uprawnia was do zdawania egzaminu państwowego przeprowadzanego przez OKE. Daje to możliwość zdobycia kwalifikacji w innym zawodzie niż się uczycie.
W nowym roku szkolnym (od września) planowane są również zajęcia wyjazdowe dla grupy kilkudziesięciu uczniów . Będą one prowadzone na wyższych uczelniach w takich obszarach jak Programowanie C i C++ oraz Grafika i animacja 3D.
Projekt obejmuje także organizację wizyt zawodoznawczych dla 150 uczniów oraz doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika projektu w wymiarze 6 godzin.
Projekt  jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Poddziałanie 10.2.2 – Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (Nr RPMP.10.02.02.12-0234/16), a koordynatorem projektu jest TCKPiU.

Wszelkich informacji udziela P. Ewa Wardzała – budynek pracowni sala 215p. Zainteresowani rodzice proszeni są o zadawanie pytań mailowo przez e-dziennik.
Dalsze informacje będą podawane w późniejszym terminie.