ZST

„Europejska praktyka elektryka i elektronika”

EU flag-Erasmus+_vect_POSProjekt „Europejska praktyka elektryka i elektronika” dofinansowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe
W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego TECHNIKUM Nr 1 w Tarnowie „Europejska praktyka elektryka i elektronika” do dofinansowania w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych TECHNIKUM Nr 1 w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji
Zasady rekrutacji:
Nauczyciele i uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie, składają od 1 września do 30 września 2015 r. (środa) do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY, uczniowie – wraz z pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie. Formularze aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji dostępne w sekretariacie, oraz u koordynatora projektu – pani Wioletty Krawiec.
O wyborze uczestników stażu (uczniów) decydować będą następujące kryteria:
1) średnia ocen z ostatniego roku szkolnego,
2) frekwencja z ostatniego roku szkolnego,
3) ocena z języka angielskiego z ostatniego roku szkolnego,
4) niepełnosprawność w rodzinie,
5) objęcie ucznia pieczą zastępczą,
6) samotne wychowywanie ucznia przez rodzica,
7) wielodzietność rodziny.
Rekrutację przeprowadzi komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, koordynator projektu, nauczyciele prowadzący zajęcia przygotowawcze.
Spośród wszystkich kandydatów komisja kwalifikacyjna wybierze 10 elektryków i 10 elektroników (lista główna), oraz dodatkowo po 2 uczniów każdego zawodu (lista rezerwowa).
O wyborze uczestników „job shadowing” (nauczycieli) decydować będą następujące kryteria:
1) nauczanie przedmiotów zawodowych, priorytetowo w zawodzie technik elektryk, technik elektronik
2) poziom znajomości języka angielskiego,
3) osoby w niekorzystnej sytuacji, typu:
– niepełnosprawność w rodzinie,
– sprawowanie opieki zastępczej,
– samotne wychowywanie dziecka,
– wielodzietność
Rekrutację przeprowadzi komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, koordynator projektu.
Spośród wszystkich kandydatów komisja kwalifikacyjna wybierze 10 nauczycieli (lista główna), oraz dodatkowo 2 nauczycieli (lista rezerwowa).
Listy zakwalifikowanych do projektu, zarówno uczniów, jak i nauczycieli (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń dnia 2 października 2015r.
Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły, w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania i ma charakter ostateczny.
Dyrektor Szkoły: Krzysztof Kołaciński
Koordynator projektu: Wioletta Krawiec