Najlepszy Humanista ZST – konkurs

Jest już tradycją, że biblioteka szkolna organizuje co roku pisemny konkurs na Najlepszego Humanistę ZST poszczególnych klas. Arkusze konkursowe zawierają pytania dotyczące znajomości lektur szkolnych, odnoszące się do szeroko pojętej kultury oraz sprawdzające znajomość gramatyki i ortografii.
Laureaci trzech pierwszych miejsc z każdego poziomu wiekowego, którym uda się zdobyć powyżej 50% ogólnej liczby punktów otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowymi nagrodami dla wszystkich, którzy otrzymają powyżej 50% punktów, będą oceny z języka polskiego – dobre, bardzo dobre lub celujące w zależności od liczby zdobytych punktów.
Termin konkursu zostanie ustalony i podany do wiadomości po zebraniu zgłoszeń od chętnych do udziału w nim uczniów. Termin zgłoszeń upływa w poniedziałek 6.03.2023 r. Zgłoszenia będą przyjmowane w bibliotece szkolnej lub poprzez e-maila na adres bibliotekazsttarnow@gmail.com.