Najlepszy Humanista ZST – konkurs

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w pisemnym konkursie
na Najlepszego Humanistę ZST poszczególnych klas. Arkusze
konkursowe będą zawierać pytania dotyczące znajomości lektur
szkolnych, odnoszące się do szeroko pojętej kultury oraz
sprawdzające znajomość gramatyki i ortografii.

Laureaci trzech pierwszych miejsc z każdego poziomu
wiekowego, którym uda się zdobyć powyżej 50% ogólnej liczby
punktów otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowymi nagrodami dla
wszystkich, którzy otrzymają powyżej 50% punktów, będą oceny z
języka polskiego – dobre, bardzo dobre lub celujące w zależności od
liczby zdobytych punktów.

Termin konkursu zostanie ustalony i podany do wiadomości po
zebraniu zgłoszeń od chętnych do udziału w nim uczniów. Termin
zgłoszeń upływa we wtorek 1.03.2022 r. Zgłoszenia będą
przyjmowane w bibliotece szkolnej lub poprzez e-dziennik.