Raport z ewaluacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic”

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych przedstawiciel zespołu projektowego przedstawił sprawozdanie z realizacji kończącego się 01.09.2022r. projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, a wyznaczony zespół ewaluacyjny pod przewodnictwem p. Anny Misiaszek przedstawił Raport z ewaluacji tego projektu. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące m.in. z: ankiet ewaluacyjnych uczestników, raportów z odbycia mobilności złożonych w systemie Mobility Tool, wywiadów z opiekunami stażystów, wywiadów z Dyrekcją po zdalnych wizytach monitorujących, certyfikatów Europass Mobilność, wywiadów z nauczycielami zawodowcami prowadzącymi zajęcia z uczniami, wywiadów z pracownikami firm, którym uczniowie prezentowali efekty stażu, wywiadów z pracownikami firm, w których uczniowie odbywali praktykę zawodową, analizy dokumentacji. Określono mocne i słabe strony projektu oraz w jakim stopniu osiągnął on zakładane cele i rezultaty. Na podstawie zebranych danych zespół ewaluacyjny sporządził zaprezentowany raport, w którym przedstawił wyniki badań, komentarze i wnioski. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane do dalszej efektywnej pracy z uczniami oraz planowania i realizacji kolejnych projektów.

 

Raport z ewaluacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic”