Start na europejskim rynku pracy

Start na europejskim rynku pracy

projekt Zespołu Szkół Technicznych o numerze 2017-1-PL01-KA102-037517 realizowany

w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej

w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

   W roku 2018 uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego wyjechali po raz kolejny na zagraniczne staże, dzięki wnioskowi złożonemu przez szkołę w 2017r., który Narodowa Agencja zaopiniowała pozytywnie i skierowała do realizacji. Tym razem kierunkami podróży były Wielka Brytania, Portugalia i Węgry. 62 uczniów –  techników elektroników, mechaników, informatyków, elektryków przez dwa tygodnie pracowało, zdobywało doświadczenie zawodowe w europejskich firmach kształciło się i  odpoczywało, zwiedzając i poznając kraje, które ich gościły.

Udział w projekcie Erasmus+ jest dodatkową atrakcyjną formą kształcenia, jaką uczniom zapewnia Zespół Szkół Technicznych. Praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców umożliwiają im bowiem kontakt z najnowszymi technologiami stosowanymi w małych i dużych firmach. Pozwalają przyjrzeć się, jak organizuje się pracę, umożliwiają samodzielne wykonywanie zadań, dają okazję, żeby ćwiczyć mówienie w obcym języku, poznawać Europę.

Tak więc dzięki praktykom szkoła realizuje najważniejsze cele kolejnych projektów, jakimi są podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów, umiejętności językowych, podwyższenie jakości szkolenia zawodowego. Szkole zależy na kształceniu, wynikach, ale także na rozwoju osobistym młodych ludzi, którzy uczą się w Zespole Szkół Technicznych, a zagraniczne podróże temu sprzyjają.

Nauczyciele ZST zawsze z uwagą obserwują i analizują efekty, które udało się im osiągnąć dzięki udziałowi w Erasmusie+. Stażyści w różnych badaniach, ankietach, rozmowach zgodnie twierdzą, że zagraniczne praktyki są  dla nich świetnym doświadczeniem i przyjemnością. Podczas każdej mobilności pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, co daje wymierne korzyści – dobre końcowe oceny z przedmiotów zawodowych i zdane na dobrym lub bardzo dobrym poziomie egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Wzmacnia to pewność siebie, zadowolenie, że jest się coraz lepszym w wybranym zawodzie. Pewność umiejętności i wiedzy pozwala myśleć optymistycznie o dobrym starcie zawodowym, uzyskaniu satysfakcjonującej pracy po ukończeniu szkoły. Stażyści podkreślają też, że dzięki praktykom czują się „oswojeni” z europejskimi firmami i w razie konieczności mieliby odwagę podjąć pracę poza granicami kraju. Nauczyciele z satysfakcją stwierdzają zarówno podczas lekcji i w  kontaktach z uczniami, że chętniej i z większą swobodą mówią oni w językach obcych, a także lepiej rozumieją Europę, jej kulturę, czują się jej częścią. Spora część stażystów, co także obserwują  pedagodzy w dłuższej perspektywie, lepiej organizuje swoją pracę, działa  w grupie, odważniej podejmuje decyzje.

Zespół Szkół Technicznych dzięki realizacji projektu sukcesywnie podnosi poziom swoich uczniów zarówno zawodowy jak i społeczny, a także osobisty, co jest, jak deklarują nauczyciele, najważniejszą wartością. Równie ważne jest podnoszenie jakości kształcenia – w trakcie praktyk uczą się  nie tylko wychowankowie, ale także nauczyciele, zainspirowani nowymi metodami pracy, kształcenia młodych ludzi wprowadzają je w swój system edukacyjnych działań. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia integruje uczniów, opiekunom pozwala poznać lepiej młodzież, co stwarza jeszcze lepsza atmosferę pracy w szkole. Te wszystkie starania budują i  utwierdzają renomę Zespołu Szkół Technicznych w środowisku lokalnym jako placówki dbającej o rozwój całej społeczności, dążącej, by dać satysfakcję i dobre perspektywy życiowe tym, którzy zaufali, wybierając naukę w tej właśnie szkole, że był to wybór doskonały.