STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2017/2018

Do 30 listopada 2018 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, pokój nr 12 (parter), trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

 

Stypendium skierowane jest:

1)   do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

  1. a)dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018;
  2. b)rodzic lub opiekun prawny (NOWOŚĆ);
  3. c)pełnoletni uczeń (NOWOŚĆ);

2)   uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

  1. a)rodzic lub opiekun prawny;
  2. b)pełnoletni uczeń.

UWAGA: Przepisy regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, a także dotychczasowych szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjów lub liceów ogólnokształcących, do czasu zakończenia nauki w tych szkołach.

 

Wymagane dokumenty:

–    prawidłowo wypełniony wniosek;

–    kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2017/2018 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

–    dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

–    kserokopia świadectwa za rok szkolny 2017/2018 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

UWAGA: Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

–    wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:

1)  są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami (NOWOŚĆ) konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2)  są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3)  są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

4)  są laureatami lub finalistami (NOWOŚĆ) olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;

5)  są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

–    wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:

1)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;

2)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem (NOWOŚĆ);

3)  są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

 

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:

1)    na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 80% tej kwoty;

2)    na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 20% tej kwoty.

Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla finalisty stanowi 80 % wysokości stypendium wyliczonego dla laureata.

Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnej złotówki w dół i nie może przekroczyć kwoty:

1)    3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe;

2)    2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.

UWAGA: Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.

 

Stypendium będzie wypłacane w szkole, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, a w przypadku uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek bankowy. Stypendyści otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

Regulamin, wniosek oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów (dot. osiągnięć naukowych
i artystycznych) przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy znajdą Państwo na stronie:

http://www.edunet.tarnow.pl/ lub bezpośrednio http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/rusza_nabor_wnioskow_o_stypendium_pmt_za_2017_2018