Stypendium Prezydenta Tarnowa

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

–     wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:

1)  są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2)  są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3)  są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

4)  są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;

5)  są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

–     wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:

1)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;

2)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;

3)  są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

W związku z powyższym polecamy Państwa uwadze regulamin oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów (dot. osiągnięć naukowych i artystycznych) przeprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy (w załączeniu).

Szczegóły na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa są również udostępnione na stronie głównej www.edunet.tarnow.pl oraz bezpośrednio pod linkiem.

Osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół, lecz w roku szkolnym 2020/2021 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

 

Termin składania wniosków: do 30.11.2021 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12 (parter).

Załączniki do wniosku:

–     prawidłowo wypełniony wniosek;

–     kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2020/2021 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

–     dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków, kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

–     kserokopia świadectwa za rok szkolny 2020/2021 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

 

Wnioskodawcą jest:

1)    w przypadku uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

  1. a)dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021;
  2. b)rodzic lub opiekun prawny;
  3. c)pełnoletni uczeń;

2)    w przypadku uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa:

  1. a)rodzic lub opiekun prawny;
  2. b)pełnoletni uczeń.

Stypendium PMT – wniosek 2020-2021

Uchwała RM LIV-575-2018 z 24.05.2018 – styp. PMT

WYKAZ KONKURSOW CEA (aktual. 15.04.2021)

WYKAZ KONKURSOW MKiDN lub CEA 2020-2021 (aktual. 24.05.2021)

Wykaz konkursów – ARTYSTYCZNE 2019-2020 (IX-XII 2020) (kalendarz)

Wykaz konkursów – ARTYSTYCZNE 2020-2021 (kalendarz) 15.04.2021