Zaproszenie do udziału w Konkursie „Najlepszy Humanista ZST w roku szk. 2020/21”

Tegoroczne Dni Kultury Szkolnej nie mogą się odbyć w takiej formie, jak w latach poprzednich. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby niektóre z imprez, które odbywały się każdego roku, nie mogły być kontynuowane. Stąd moje zaproszenie do konkursu na Najlepszego Humanistę ZST klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych.

Przygotowane dla poszczególnych klas arkusze konkursowe będą zawierać pytania dotyczące znajomości lektur szkolnych, odnoszące się do szeroko pojętej kultury oraz sprawdzające znajomość gramatyki i ortografii. Zostaną przesłane do uczestników za pomocą e-maila, a ci po ich wypełnieniu będą mogli odesłać je tą samą drogą.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28 stycznia dla klas pierwszych i drugich oraz w dniu 1 lutego dla klas trzecich i czwartych. Szczegóły dotyczące zgłoszeń i sposobu udziału w konkursie zostaną przesłane do każdego ucznia poprzez e-dziennik.

Laureaci trzech pierwszych miejsc z każdego poziomu wiekowego zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi,  a wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zdobędą powyżej 50% ogólnej liczby punktów, otrzymają dobre, bardzo dobre lub celujące oceny z języka polskiego.

Zapraszam do udziału w konkursie – Lucyna Olejnik