Pokaz efektów stażu

W ramach realizacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe wszyscy stażyści, wkrótce po odbytych mobilnościach, zaprezentowali nauczycielom i pozostałym uczniom umiejętności nabyte w trakcie stażu.

Każdy z nich otrzymał do wykonania konkretne zadanie zawodowe i był oceniany głównie pod kątem umiejętności zawodowych, przestrzegania przepisów BHP, organizacji stanowiska pracy, czytania schematów/instrukcji/procedur, montażu elementów lub ich wykonania za pomocą odpowiednich narzędzi, sprawdzania zgodności montażu lub wykonania ze schematem/instrukcją/procedurą, poprawności wykonania zadania. Pod uwagę wzięto również plan pracy i tempo wykonania zadania, oraz komentarz w języku obcym.

Zebrani z dużym uznaniem wyrazili się o umiejętnościach zaprezentowanych przez uczestników stażu, w trakcie wykonywania zadanych im czynności zawodowych. Stażyści dowiedli, że wykształcili prawidłowe postawy i rzeczywiście nabyli kompetencje i umiejętności, nie tylko zawodowe, co świadczy o uzyskanych efektach i ich trwałości podczas realizacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic”.

Sprawdzanie efektów stażu

Hiszpania

https://drive.google.com/drive/folders/1P9cFzKVy3v8yoObZwFPyQ347BSOFKChY?usp=sharing

Portugalia

https://drive.google.com/drive/folders/1_D5NsaClqp3ya-w6L5hq8nm5LH5K_CGN?usp=sharing

Węgry

https://drive.google.com/drive/folders/1BLiLRqJ1NRzOueMAZZRCBeZgbRyYs030?usp=sharing