Pokaz efektów stażu i ich trwałości

W ramach realizacji projektu „Start na europejskim rynku pracyo numerze 2017-1-PL01-KA102-037517 realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe wszyscy stażyści wkrótce po odbytych mobilnościach zaprezentowali umiejętności nabyte w trakcie stażu. W ostatnim czasie natomiast, w obecności przedstawicieli pracodawców, potwierdzali testami trwałość efektów uzyskanych podczas stażu. Celem wspomnianych testów zawodowych był pokaz umiejętności stażystów. Każdy z nich otrzymał do wykonania konkretne zadanie zawodowe i był oceniany głównie pod kątem umiejętności zawodowych, przestrzegania przepisów BHP, organizacji stanowiska pracy, czytania schematów, montażu elementów lub ich wykonania za pomocą odpowiednich narzędzi,  sprawdzania zgodności montażu lub wykonania ze schematem, poprawności wykonania zadania. Pod uwagę wzięto również plan pracy i tempo wykonania zadania. Przeprowadzony test opatrzony komentarzem stażystów w języku obcym wypadł znakomicie. Przedstawiciele firm z dużym uznaniem wyrazili się o umiejętnościach zaprezentowanych przez uczestników stażu, w trakcie wykonywania zadanych im czynności zawodowych. Zwrócili uwagę na przestrzeganie przez nich przepisów BHP, odpowiednią organizację stanowiska pracy, sprawne czytanie schematów, wykonywanie zadań za pomocą odpowiednich narzędzi i sprawdzanie zgodności wykonania ze schematem. Podkreślili również odpowiedni plan pracy i doskonałe tempo wykonania zadania. Przyznali, że bezsprzecznie stażyści mają prawidłowe przygotowanie zawodowe i postawy.  Stażyści dowiedli, że wykształcili prawidłowe postawy i nabyli rzeczywiście kompetencje i umiejętności, nie tylko zawodowe, co świadczy o trwałości spektakularnych efektów uzyskanych podczas realizacji projektu.  Świadczy to o dużym doświadczeniu uczniów, zdobytym podczas stażu i jest kolejnym dowodem na sukces projektu „Start na europejskim rynku pracy”.
Fotorelacja