Praktyki zawodowe bez granic

W 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych odbyli praktyki, podobnie jak w poprzednich latach, w Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech. Wyjazdy doszły do skutku z opóźnieniem ze względu na ograniczenia i zamykanie się krajów podczas pandemii Covid-19, jednak dzięki determinacji Partnerów ostatecznie udało się zrealizować wszystkie zaplanowane mobilności. Wyjazdy uczniów były i są dla ZST szczególnie istotne, bo praktyki zagraniczne wspierają rozwój osobisty i zawodowy uczniów, są uzupełnieniem edukacji szkolnej. Beneficjenci już przed wyjazdem poznają kraj, do którego wyjeżdżają, uczestnicząc w zajęciach kulturowych, pogłębiają znajomość języków obcych. W trakcie odbywania praktyki uczniowie pracują w firmach, wykonują konkretne zadania, dzięki czemu uczą się, doskonalą umiejętności zawodowe, a także zyskują wiedzę o kulturze pracy, sposobach jej organizacji, standardach.

W ramach projektu „Praktyki zawodowe bez granic” realizowanego z programu Erasmus+  Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w bieżącym roku wyjechali na praktyki uczniowie z różnych klas i kierunków – technicy informatycy, elektronicy, elektrycy, analitycy i technolodzy chemiczni. Pracowali  8h dziennie, wykonując zadania zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia:  instalowali urządzenia elektronicznego systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, usuwali usterki instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, lokalizowali miejsca i rodzaj uszkodzenia oraz jego usunięcie w urządzeniach AGD, wykonywali diagnostykę komputera i systemu operacyjnego, kosztorysowali prace serwisowe, wykonywali przedmioty na obrabiarkach CNC, przygotowywali próbki do analizy i przeprowadzali analizy przy użyciu chromatografu gazowego czy spektrofotometru, przeprowadzali pomiary i weryfikację rzeczywistych parametrów produkcyjnych na instalacji technologicznej w stosunku do parametrów zalecanych w instrukcji technologicznej. Uczniowie byli pod stałą bezpośrednią merytoryczną opieką mentorów, którzy nadzorowali prawidłowość działań stażystów, udzielali wskazówek koniecznych w wykonywaniu przydzielonych im zadań. Mentorzy przeprowadzili także w końcowym etapie praktyki test umiejętności praktycznych, oceniając stopień poczynionych postępów każdego stażysty. Dalszy ciąg ewaluacji efektów stażu będzie miał miejsce e ciągu roku szkolnego 2021/2022. Zadaniem stażystów będzie zaprezentowanie w języku obcym wykonanie konkretnego zadania, co pozwoli ocenić stopień zdobytych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Dzięki organizacji zagranicznych praktyk, które wszechstronnie kształcą młodych ludzi – pogłębiając ich wiedzę zawodową, umiejętności, kompetencje społeczne, kształtując postawy otwartości, ucząc pokonywania trudności, stawiania czoła nowym wyzwaniom, szkoła kształtuje obywateli, pracowników, którzy dobrze odnajdą się w społeczeństwie, na rynku pracy i znakomicie będą służyć rozwojowi lokalnych wspólnot. Dla lokalnych firm pozyskanie do pracy osób o szerokich kompetencjach zawodowych, ale również społecznych może stanowić gwarancję dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów. Poszerzona oferta edukacyjna, jaką są zagraniczne praktyki zawodowe, przyczynia się do wzrostu zainteresowania kształceniem technicznym, do poszerzenia wiedzy osób, z którymi spotykają się stażyści, o możliwościach i korzyściach, jakie niesie ze sobą obecność w Unii Europejskiej; zwiększenia otwartości i chęci współpracy międzynarodowej. Stażyści dzieląc się swoimi doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektów, zachęcają swoim przykładem innych uczniów do uczestnictwa w praktykach, do podejmowania wyzwań i do zdobywania wiedzy. Kolejne osoby, które kształciły się w taki sposób, wpływają na działania szkoły, która dostosowuje metody kształcenia do nowych oczekiwań. Współpracując z lokalnymi władzami miejskimi, informując je o realizowanych projektach i rezultatach praktyk, zachęcamy organ prowadzący do pomocy w promowaniu efektów projektów Erasmus+ wśród innych szkół naszego regionu. Dążymy do tego, by władze miejskie rozwijały współpracę z firmami lokalnymi, które mogłyby przyjmować uczniów na praktyki zawodowe, ponieważ taka oferta kształcenia jest pożądaną kontynuacją odbytego stażu zagranicznego. Staże zagraniczne stanowią ogromną wartość dla edukacji młodych ludzi, podnosząc w znaczący sposób stopień ich zawodowego przygotowania. Zdobyte przez uczestników praktyk wiedza i doświadczenie zwiększają  ich mobilność zawodową i możliwości na rynku pracy. Potencjalni pracodawcy zyskują  lepiej wykwalifikowanych pracowników.

Liczymy, że nasze działania i tym razem przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty uczniom, nauczycielom, szkole i pracodawcom.

 

Staż zagraniczny Hiszpania

https://drive.google.com/drive/folders/1Ch0BSwdq7gSN8ay5wYgai6F8ljo7pwrK?usp=sharing

Staż zagraniczny Portugalia

https://drive.google.com/drive/folders/160TkfTN5p2LeWSM0OezrnXYzyXzxinBV?usp=sharing

Staż zagraniczny Węgry

https://drive.google.com/drive/folders/10LL5QWATVjUIMbxIK9cQrX1vkD_14UNZ?usp=sharing