Raport z ewaluacji projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych koordynator przedstawiła sprawozdanie z realizacji kończącego się 30 czerwca 2018r. projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”, a wyznaczony zespół ewaluacyjny przedstawił Raport z ewaluacji tego projektu. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące m.in. z: ankiet ewaluacyjnych uczestników,  raportów z odbycia mobilności złożonych w systemie  Mobility Tool, wywiadów z opiekunami stażystów, wywiadów z Dyrekcją po wizytach monitorujących,  certyfikatów Europass Mobilność, wywiadów z nauczycielami zawodowcami prowadzącymi zajęcia z uczniami, wywiadów z pracownikami firm, w których uczniowie odbywali praktykę zawodową, wywiadów z uczniami mającymi zajęcia z nauczycielami uczestnikami job shadowing, analizy dokumentacji. Określono mocne i słabe strony projektu oraz w jakim stopniu osiągnął on zakładane cele i rezultaty. Na podstawie zebranych danych zespół ewaluacyjny sporządził zaprezentowany raport, w którym przedstawił wyniki badań, komentarze i wnioski. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane do dalszej efektywnej pracy z uczniami oraz planowania i realizacji kolejnych projektów.

Raport z ewaluacji projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”