Nauczyciele upowszechniają rezultaty projektu

W ramach upowszechniania rezultatów projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  uczestniczący w job shadowing nauczyciele spotkali się z nauczycielami Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz przedstawicielami pracodawców, podejmujących uczniów na praktyki zawodowe, nauczycielami kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i wreszcie na podsumowanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych. W trakcie wszystkich spotkań uczestnicy mobilności  zdali sprawozdanie z przygotowania do wyjazdu, samego działania job shadowing oraz pracy z uczniami po powrocie z mobilności. Podkreślili, że dzięki wykonywaniu konkretnych zadań zawodowych na rzeczywistych stanowiskach pracy uzyskali szereg umiejętności i kompetencji zawodowych, społecznych, organizacyjnych, w zakresie obsługi komputera, sprawności językowych w szczególności w zakresie słownictwa branżowego, co niewątpliwie z korzyścią dla uczniów i szkoły wzbogaca ich warsztat pracy. Zwrócili uwagę, że uzyskanie takich efektów było możliwe tylko dzięki udziałowi w projekcie. Podzielili się także poczynionymi obserwacjami dotyczącymi nauczania zawodu czy pracy na danym stanowisku u zagranicznych pracodawców. W trakcie dyskusji podkreślano dobre strony odbywania praktyki za granicą z korzyścią dla wielu stron, możliwości przeniesienia efektywnych rozwiązań, odniesiono się do job shadowing nauczycieli i stażu uczniów jako doskonałej formy rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego. Nauczyciele podkreślili również trwałość efektów uzyskanych dzięki udziałowi w mobilności i całym projekcie. W trakcie spotkań skupiano się nie tylko na job shadowing nauczycieli, ale poruszano także zagadnienie odbytych w ramach projektu staży uczniów. Nauczyciele przekonywali, że stażyści wykształcili prawidłowe postawy i nabyli rzeczywiście umiejętności zawodowe i językowe, podkreślając jednocześnie trwałość efektów uzyskanych podczas realizacji projektu. Zwrócili uwagę na doskonałe rezultaty synergii aktywności nauczycieli i uczniów poprzez job shadowing i staże.

Fotorelacja

Prezentacja przedstawiana przez nauczycieli

UPOWSZECHNIANIE NAUCZYCIELI w codziennej pracy