Raport z ewaluacji projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”

W dniu dzisiejszym, w trakcie zdalnego spotkania grona pedagogicznego Zespołu Szkół Technicznych koordynator przedstawiła sprawozdanie z realizacji kończącego się 31.12.2020r. projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048194 realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe, a wyznaczony zespół ewaluacyjny przedstawił Raport z ewaluacji tego projektu. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące m.in. z: ankiet ewaluacyjnych uczestników, wywiadów z rodzicami/opiekunami uczestników, raportów z odbycia mobilności złożonych w systemie  Mobility Tool, wywiadów z opiekunami stażystów, wywiadów z Dyrekcją po wizytach monitorujących, certyfikatów Europass Mobilność, wywiadów z nauczycielami zawodowcami prowadzącymi zajęcia z uczniami, wywiadów z pracownikami firm, w których uczniowie odbywali praktykę zawodową, analizy dokumentacji. Określono mocne i słabe strony projektu oraz w jakim stopniu osiągnął on zakładane cele i rezultaty. Na podstawie zebranych danych zespół ewaluacyjny sporządził zaprezentowany raport, w którym przedstawił wyniki badań, komentarze i wnioski. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane do dalszej efektywnej pracy z uczniami oraz planowania i realizacji kolejnych projektów.

Raport z ewaluacji projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”