REKRUTACJA do projektu „Praktyki zawodowe bez granic”

Projekt „Praktyki zawodowe bez granic”

dofinansowany w ramach programu Erasmus+,

Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 

W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie „Praktyki zawodowe bez granic” do dofinansowania w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji. 

Kryteria naboru uczestników do projektu są następujące: 

 • uczniowie kształcący się w zawodach:

Węgry: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik technologii chemicznej

Portugalia: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik analityk

Hiszpania: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik analityk

 • wiek uczestników w momencie aplikowania: uczeń klasy drugiej
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania za ostatni rok szkolny
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego roku szkolnego
 • frekwencja za ostatni rok szkolny
 • ocena z języka angielskiego (Portugalia, Hiszpania, Węgry – technik technologii chemicznej) lub języka niemieckiego (Węgry – technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik) z ostatniego roku szkolnego
 • dodatkowe uznane osiągnięcia techniczne, udział w konkursach i olimpiadach technicznych/zawodowych, zajęciach zawodowych kółek zainteresowań
 • kryterium opisowe – motywacja do wyjazdu na staż w odpowiednim dla wyjazdu języku obcym

Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze:

 • staż Węgry: 25 uczniów – 5 elektryków, 5 elektroników, 10 mechaników i 5 technologów chemicznych, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 5 kolejnych uczniów – 1 elektryk, 1 elektronik, 2 mechaników, 1 technolog chemiczny (lista rezerwowa).
 • staż Portugalia: 20 uczniów – 2 elektryków, 4 elektroników, 10 informatyków i 4 analityków, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 5 kolejnych uczniów – 1 elektryk, 1 elektronik, 2 informatyków i 1 analityk (lista rezerwowa).
 • staż Hiszpania: 20 uczniów – 2 elektryków, 4 elektroników, 10 informatyków i 4 analityków, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 5 kolejnych uczniów – 1 elektryk, 1 elektronik, 2 informatyków i 1 analityk (lista rezerwowa).

Formularze aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji do pobrania:

FORMULARZ APLIKACYJNY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

bądź dostępne w Sekretariacie Szkoły i u  koordynatora projektu – p. W. Krawiec.

Uzupełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w terminie 03 ÷ 20 września 2019r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się dnia 08 października 2019r.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczniów (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Koordynator projektu: Wioletta Krawiec