REKRUTACJA do projektu „Start na europejskim rynku pracy”

Projekt Start na europejskim rynku pracyo numerze 2017-1-PL01-KA102-037517

dofinansowany w ramach programu Erasmus+,

Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

 

W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Start na europejskim rynku pracyo numerze 2017-1-PL01-KA102-037517 do dofinansowania 

w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji.

Kryteria naboru uczestników do projektu są następujące: 

 • uczniowie kształcący się w zawodach:

Węgry: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik

Portugalia: technik informatyk

Zjednoczone Królestwo: technik elektryk, technik elektronik

 • wiek uczestników w momencie aplikowania: uczeń klasy drugiej
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania za ostatni rok szkolny
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego roku szkolnego
 • frekwencja za ostatni rok szkolny
 • ocena z języka angielskiego (Portugalia, UK) lub języka niemieckiego (Węgry) z ostatniego roku szkolnego
 • dodatkowe uznane osiągnięcia techniczne, udział w konkursach i olimpiadach technicznych/zawodowych, zajęciach zawodowych kółek zainteresowań
 • kryterium opisowe – motywacja do wyjazdu na staż.

Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze:

 • staż Węgry: 22 uczniów – 5 elektryków, 6 elektroników i 11 mechaników, z największą ilością punktów (lista główna)i dodatkowo 4 kolejnych uczniów–1 elektryk, 1 elektronik, 2 mechaników (lista rezerwowa).
 • staż Portugalia: 20 uczniów –20 informatyków, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 4 kolejnych uczniów informatyków (lista rezerwowa).
 • staż Zjednoczone Królestwo: 20 uczniów – 10 elektryków i 10 elektroników, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 4 kolejnych uczniów – 2 elektryków i 2 elektroników (lista rezerwowa).

Formularze aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji do pobrania:

FORMULARZ APLIKACYJNY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

bądź dostępne w Sekretariacie Szkoły i u  koordynatora projektu – p. W. Krawiec.

Uzupełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Szkoły lub u koordynatora projektu w terminie 04 ÷ 22 września 2017r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się dnia 10 października 2017r.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczniów (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Koordynator projektu: Wioletta Krawiec