Stypendium Prezydenta Tarnowa

Termin składania wniosków: do 30.11.2020 r. 
Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2.

Załączniki do wniosku:
–    prawidłowo wypełniony wniosek;
–    kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2019/2020 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);
–    dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków, kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);
–    kserokopia świadectwa za rok szkolny 2019/2020 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:
1)   w przypadku uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:
a)   dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020;
b)   rodzic lub opiekun prawny;
c)   pełnoletni uczeń;

2)   w przypadku uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa:
a)   rodzic lub opiekun prawny;
b)   pełnoletni uczeń.

Osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół, lecz w roku szkolnym 2019/2020 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

–    wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:
1)  są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
2)  są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
3)  są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
4)  są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;
5)  są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

–    wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:
1)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
2)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;
3)  są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Proszę o rozpowszechnienie informacji na temat jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa i zasadach jego przyznawania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Państwa szkół.

Szczegóły na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa są zamieszczone  na stronie głównej www.edunet.tarnow.pl

Do pobrania:

_rok_szkolny_2019_2020__wykaz_konkurs_w____artystyczne _rok_szkolny_2019_2020__wykaz_konkurs_w_i_olimpiad____naukowe wniosek_o_stypendium_pmt__2019_2020_