Tarnowscy technicy praktykują bez granic

W 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego po raz kolejny wyjechali na zagraniczne staże, dzięki projektowi „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze:  2018-1-PL01-KA102-048194 dofinansowanemu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe.

Tym razem kierunkami podróży były: Hiszpania, Portugalia i Węgry. 65 uczniów – techników elektroników, elektryków, mechaników, informatyków, analityków i technologów chemicznych przez dwa tygodnie pracowało i zdobywało doświadczenie zawodowe w europejskich firmach, kształciło się i odpoczywało, zwiedzając i poznając kraje, które ich gościły.

Udział w projekcie Erasmus+ jest dodatkową atrakcyjną formą kształcenia zapewnianą przez Zespół Szkół Technicznych uczniom. Praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców umożliwiają im kontakt z najnowszymi technologiami stosowanymi w małych i dużych firmach. Pozwalają przyjrzeć się organizacji pracy, dają okazję samodzielnego wykonywania zadań, doskonalenia umiejętności komunikacji w języku obcym, poznania Europy.

Tak więc dzięki praktykom szkoła realizuje najważniejsze cele kolejnych projektów – podnoszenie umiejętności zawodowych i językowych uczniów, podwyższenie jakości szkolenia zawodowego. Kształcenie i osiągane dzięki niemu wyniki uczniów są priorytetami szkoły, ale bardzo ważnym celem jest również wszechstronny osobisty rozwój młodych ludzi uczących się w Zespole Szkół Technicznych, czemu sprzyjają zagraniczne podróże.

Korzyści uzyskiwane dzięki udziałowi w Erasmusie+ zauważają nauczyciele, którzy z uwagą obserwują i analizują efekty praktyk oraz uczniowie podkreślający w rozmaitych badaniach, ankietach, rozmowach, jak ważnym doświadczeniem i przyjemnością były zrealizowane staże. Każda mobilność pogłębiła wiedzę i umiejętności uczestników, czego najbardziej wymownym dowodem są otrzymywane dobre oceny końcowe z przedmiotów zawodowych, zdane na dobrym lub bardzo dobrym poziomie egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Satysfakcja z uzyskiwanych wyników  wzmacniała pewność siebie, motywowała do pracy. Świadomość własnych umiejętności i wiedzy daje poczucie dobrego przygotowania do wykonywania wybranego zawodu w przyszłości i nadzieję na satysfakcjonującą pracę po ukończeniu szkoły. Stażyści podkreślają też, że czują się „oswojeni” z europejskimi firmami i mieliby odwagę podjąć pracę poza granicami kraju. Nauczyciele z satysfakcją stwierdzają zarówno podczas lekcji jak i w kontaktach z uczniami, że chętniej i z większą swobodą mówią oni w językach obcych, lepiej rozumieją Europę, jej kulturę, czują się jej częścią. Obserwacje pedagogów potwierdzają też pozytywny wpływ praktyk na umiejętności organizacji pracy, dyscyplinę, samodzielność działań.

Realizacja projektów w ramach programu Erasmus+ jest ważna zarówno dla uczniów jak i nauczycieli,  pozwala Zespołowi Szkół Technicznych podnosić sukcesywnie jakość nauczania.  Jest inspiracją dla pedagogów, którzy zapoznają się z nowymi metodami pracy, kształcenia młodych ludzi i wprowadzają innowacje do swojego systemu edukacyjnych działań. Sprzyja integracji uczniów i nauczycieli, tworzeniu zgranych realizujących wspólne cele zespołów, co wpływa doskonale na dobrą atmosferę pracy w szkole.

Zespół Szkół Technicznych cieszy się doskonałą renomą – ma opinię szkoły, która dobrze kształci i wychowuje uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój, satysfakcję i życiowe perspektywy. Na budowę takiej marki ma wpływ cały zespół doświadczonych pedagogów, którzy udoskonalają metody pracy, poszukują atrakcyjnych sposobów kształcenia zawodowego, społecznego i osobistego uczniów, dostrzegając możliwość osiągnięcia tych celów poprzez udział w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.