Pokaz efektów stażu

W ramach realizacji projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048194 realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe wszyscy stażyści, wkrótce po odbytych mobilnościach, zaprezentowali nauczycielom i pozostałym uczniom umiejętności nabyte w trakcie stażu.

Każdy z nich otrzymał do wykonania konkretne zadanie zawodowe i był oceniany głównie pod kątem umiejętności zawodowych, przestrzegania przepisów BHP, organizacji stanowiska pracy, czytania schematów/instrukcji/procedur, montażu elementów lub ich wykonania za pomocą odpowiednich narzędzi, sprawdzania zgodności montażu lub wykonania ze schematem/instrukcją/procedurą, poprawności wykonania zadania. Pod uwagę wzięto również plan pracy i tempo wykonania zadania, oraz komentarz w języku obcym.

Zebrani z dużym uznaniem wyrazili się o umiejętnościach zaprezentowanych przez uczestników stażu, w trakcie wykonywania zadanych im czynności zawodowych. Stażyści dowiedli, że wykształcili prawidłowe postawy i rzeczywiście nabyli kompetencje i umiejętności, nie tylko zawodowe, co świadczy o uzyskanych efektach i ich trwałości podczas realizacji projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”.

Sprawdzanie efektów stażu

Węgry

https://drive.google.com/drive/folders/1ADi-gKLe0pKc6kXo_3uczG3-F2wWwBgB?usp=sharing

Portugalia

https://drive.google.com/drive/folders/1Vz9ihDgDdnbXJIPuuRenXPFooIHf5hvT?usp=sharing

Hiszpania

https://drive.google.com/drive/folders/1X79vwuupFDTjNOL3KOQRdmK5silk457S?usp=sharing